Oferta i rozkład zajęć podstawowych i dodatkowych w Kangurku.

W Kangurku dysponujemy nowoczesną salą do terapii integracji sesnorycznej ,własną salą gimnastyczną z kadrą licencjonowanych instruktorów sportu,wewnętrzną dwupoziomową salą zabaw oraz prowadzimy wraz z Urzędem Gminy Wiązowna nowatorski program dwujęzyczności z językiem angielskim i francuskim.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  Zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem MEN (praca z podręcznikiem)   Zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem MEN (praca z podręcznikiem)   Zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem MEN (praca z podręcznikiem)   Zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem MEN (praca z podręcznikiem)   Zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem MEN (praca z podręcznikiem)
Zajęcia muzyczno-rytmiczne Zajęcia z elementami logorytmiki Kursy tańca na sali gimnastycznej (instruktor) Zajęcia ruchowe (zabawa) na dwupoziomowej sali zabaw (piłeczki) Zajęcia muzyczno-rytmiczne
Zajęcia ruchowe (zabawa) na dwupoziomowej sali zabaw (piłeczki)
Zajęcia sportowe-sztuki walki na sali gimnastycznej (instruktor)
Zajęcia sportowe-baby fitness/g.korekcyjna na sali gimnastycznej (instruktor)
Zajęcia plastyczne
Zajęcia z Psychologiem Dziecięcym
Zajęcia z Logopedą Dziecięcym Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia z Logopedą Dziecięcym Zajęcia sportowe-szkólka tenisa ziemnego na sali gimnastycznej (instruktor) Zajęcia ruchowe (zabawa) na dwupoziomowej sali zabaw (piłeczki)
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK FRANCUSKI
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI program "Dwujęzyczne Dzieci"
JĘZYK ANGIELSKI
Integracja sensoryczna - terapia/diagnoza Robotyka Integracja sensoryczna - terapia/diagnoza Sensoplastyka Zajęcia florystyczno-ogrodnicze (wiosna,lato)

Drodzy Rodzice,

Nasza oferta zajęć,które prowadzimy w Kangurku zapewnia naszym wychowankom optymalny rozwój i przygotowuje do wielkiego wyzwania jakim już wkrótce stanie się pierwsza wizyta w szkole podstawowej.Doskonale wiecie Państwo, jak ważne jest pielęgnowanie naturalnej pasji dziecka do nauki i rozwijania własnych możliwości. Szybko zmieniający się świat stawia przed naszymi dziećmi coraz wyższe wymagania, dlatego umiejętność uczenia się,myślenia, biegłe czytanie, pamięć oraz zdolności motoryczne są kluczowymi zdolnościami i podstawowym warunkiem funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Zajęcia dydaktyczne - realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Program dydaktyczny Przedszkola Kangurek zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, uwzględniając rozwój dziecka we wszystkich obszarach edukacyjnych. Bogata oferta zajęć dydaktycznych i dodatkowych inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Poprzez rozwijanie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności, a także przez rozwijanie umiejętności, zapewniamy naszym przedszkolakom najlepsze szanse edukacyjne.
Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Są to:
- aktywność społeczna: poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka
- językowa: przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka
- poznawcza: edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi
- artystyczna:muzyka, plastyka, teatr i technika
- ruchowa i zdrowotna:rozwój fizyczny i sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień.
Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych. Są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

Zajęcia sportowe - JAKO PLACÓWKA O PROFILU SPORTOWYM POSIADAMY WŁĄSNĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ ORAZ DWUPOZIOMOWĄ WEWNĘTRZNĄ SALE ZABAW! .Sale znajdują się w budynku naszego przedszkola i wyposażone są w atestowany sprzęt sportowy dedykowany dla najmłodszych adeptów sportu.Sala gimnastyczna w zależności od prowadzonych zajęć pełnić może różne funkcje sportowe.W naszym grafiku między innymi - szkółka tenisa ziemnego.piłka nożna,baby fitness i fitness terapeutyczny,unihokej,siatkówka, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna.(zajęcia prowadzone przez licencjonowanych instruktorów danej dyscypliny i dla dzieci uczęszczjących do Kangurka są BEZPŁATNE!!!).Wprowadzamy poprzez zabawę elementy sportów indywidualnych i zespołowych.

Integracja sensoryczna -terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistycznysprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.Placówka oświatowa Kangurek dysponuje nowymi, nowoczesnymi salami do zajęć INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dla dzieci o powierzchni ponad 100m2. Zajęcia prowadzą doświadczeni pedagodzy-psychologowie i logopedzi dziecięcy- specjaliści SI.

Język angielski dla dzieci - podczas zajęć dzieci uczą się języka poprzez zabawę. Śpiewają piosenki, przyswajają sobie proste i krótkie zwroty, liczby, kolory, a także nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka. Nadrzędnym celem zabaw z językiem angielskim jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego. Zabawy te rozwijają zdolności i umiejętności językowe na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka, zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur. Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie. Zajęcia prowadzi dyplomowany nauczyciel pedagog.

Język francuski dla dzieci - nauka języka francuskiego odbywa się za pomocą zabaw i aktywności ruchowych, które są jedną z najważniejszych form rozwoju małego dziecka. W trakcie zabaw przygotowanych przez nauczyciela, dzieci mają okazję przyswajać nowe słownictwo, uczą się piosenek i wierszyków, a także zapamiętują najczęściej stosowane wyrażenia i zwroty, potrzebne do codziennej komunikacji w języku francuskim. Nauka języka obcego dla najmłodszych, w formie zabawy, jest dla dzieci bardzo przyjemna i łatwa, a co najważniejsze nieprawdopodobnie skuteczna i przynosząca długotrwałe efekty.Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych poprzez odwołanie się do wrażliwości polisensorycznej najmłodszych, tak aby naturalnie i z radością mogli poznawać język francuski. Zajęcia przygotowują przedszkolaki do poprawnego artykułowania dźwięków wywodzących się z języków obcych, co w przypadku języka francuskiego ma ogromne znaczenie. Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy w odkrywanie dźwięków, barw i smaków Francji. Chcemy wspólnie z najmłodszymi poznawać Francję i język francuski wszystkimi zmysłami: razem słuchać, jak brzmi melodia języka francuskiego i uczyć się jej, poznawać najważniejsze zabytki tego kraju, polubić kuchnię francuską i warzywa oraz śpiewać, tańczyć, malować, czyli po prostu – dobrze się bawić.Rozpoczęcie nauki języka francuskiego w jak najmłodszym wieku, zaowocuje w przyszłości nie tylko łatwością przyswajania tego języka w warunkach szkolnych, ale również znacznie podwyższy zdolność przyswajania przez dziecko innych przedmiotów, w tym innych języków obcych oraz rozwinie jego intelekt i pewność siebie.Zajęcia prowadzi licencionowany lektor,specjalizujący się w pracy z dziećmi.

Zajęcia z psychologiem dziecięcym - wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących.Psycholog w przedszkolu prowadzi obserwacje psychologiczne i badania diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Ponadto psycholog opracowuje i omawia z rodzicami i wychowawcami wskazania do pracy w przedszkolu oraz domu.Zajęcia z psychologiem w przedszkolu - Człowiek jest istotą społeczną. Żyjąc w społeczeństwie, musimy przestrzegać pewnych norm, zasad życia społecznego. Dziecko, przychodząc na świat nie ma zakodowanych tych norm, lecz musi dopiero ich się nauczyć. Dzieje się to przede wszystkim w domu rodzinnym, ale też na podwórku,w przedszkolu, szkole. Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.Konsultacje z psychologiem dziecięcym mają na celu pogłębienie informacji o dzieciach, poznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz ukierunkowanie działań edukacyjno–terapeutycznych i wychowawczych.

Zajęcia z logopedą dziecięcym.W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:
- diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
- wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
- współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces
terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
- konsultacje dla zainteresowanych rodziców;
Zajęcia logopedyczne mają na celu:
- usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
- stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
- usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
- pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Zajęcia plastyczno -techniczne - stwarzają dzieciom okazję do gromadzenia doświadczeń zarówno poznawczych jak i twórczych, dzięki różnym technikom plastycznym.Podczas zajęć dzieci mają okazję wykorzystywać różnorodne techniki począwszy od prac w ciastolinie, masie papierowej, solnej po malowanie (akwarele, farby do malowania rękoma), rysowanie (kredkami, ołówkiem, tuszem, kredą), wyklejanie, wydzieranie, tworzenie prac przestrzennych, orgiami. Owe techniki rozwijają wrażliwość estetyczną oraz wdrażają do utrzymania ładu i porządku podczas pracy. Stymulują u dzieci umiejętności kreatywnego myślenia i rozwijają zdolności skojarzeniowe, zachęcając tym samym do poszukiwania nieszablonowych, oryginalnych rozwiązań. Twórcze działania nie tylko rozwijają zmysł estetyczny u dziecka ale dają mu również uczucie radości z tworzenia.
Cele zajęć plastyczno - technicznych:
- stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami,
- kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych oraz uwrażliwienie na otaczające kolory i kształty,
- odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne - dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru dziecka.
Formy i rodzaje zajęć muzycznych w przedszkolu
- śpiew
- zabawy ruchowe przy muzyce
- taniec
- ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki
- gra na instrumentach perkusyjnych

Zajęcia logorytmiczne - polegają na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową oraz estetyczną i społeczną aktywnością dzieci. Aktywizowaniu procesów mowy sprzyjają ćwiczenia oddechowe, słuchowe, a szczególne znaczenie mają ćwiczenia usprawniające mięśnie narządów mowy.Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwieku. Zajęcia te poprawiają ogólną kondycję fizyczno - psychiczną dziecka. Wyzwalają aktywność ruchową, wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Stosowane formy aktywności podczas tych zajęć to muzyka, ruch i mowa realizowane w formie zabawy.Stosowane podczas zajęć zabawy muzyczno - ruchowe kształtując ruchy całego ciała wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mowy.Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Pobudza rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego , muzycznego, koncentrację uwagi i pamięć muzyczną. Dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne, takie jak: melodia, tempo, rytm, nastrój itp. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają bardzo duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny.Ruch to naturalna potrzeba, która towarzyszy dziecku we wszystkich zabawach. Ruch przy muzyce wpływa korzystnie nie tylko na rozwijanie dyspozycji muzycznych, ale na rozwój ogólny.

Zajęcia florystyczno - ogrodnicze.Magia kwiatów... wiele można by opowiadać, ale poczuć ją najpełniej można biorąc udział w zajęciach florystyczno-ogrodniczych w naszym przedszkolu.Podstawowym punktem jest obcowanie z naturą. Słuchając muzyki relaksacyjnej oraz świergotu ptaków dzieci poznają cechy sensoryczne roślin (kwiatów, ziół), wykonują prace ogrodnicze (siew, sadzenie, prace pielęgnacyjne) lub kompozycje florystyczne.Udział w takich przyjemnych zajęciach pozytywnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale i daje ogromną szansę na odpoczynek i relaks.Forma ta rozwija między innymi twórcze umiejętności dzieci, wprowadza je w świat wartości estetycznych, rozwija kreatywność i samodzielność, uwrażliwia na piękno natury a także wspomaga rozwijanie uzdolnień z zakresu pojęć matematycznych.

Zajęcia kulinarne - to idealny pomysł na twórcze spędzenie czasu dla dziecka, to okazja do poznania nowych smaków, zapachów i przepisów przygotowywanych na bazie naturalnych składników. Dzieci uczą się pracy w grupie, zdobywają nowe doświadczenia kulinarne, a przy okazji dobrze się bawią.Celem zajęć jest przekonanie dzieci, że przyrządzane samodzielnie posiłki mogą być smaczne i zdrowe.Realizując te zajęcia, dzieci usprawniają się również manualnie poprzez: krojenie, obieranie, ugniatanie, mieszanie, smarowanie. Nabywają prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, nowe doświadczenia i doskonalą czynności związane z samoobsługą.Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek.Przyrządzanie posiłków uczy również kreatywnego myślenia, dziecko staje się bardziej śmiałe,
samodzielne oraz lepiej zorganizowane.